Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesinin amacı, geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Evsahibi Topluluklara katılımına katkıda bulunmaktır.

 • Yeni ürünler ve pazarların oluşturulmasına uygun bir ortam ve destek sağlayarak Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Evsahibi Toplulukların girişimci etkinliklerini artırmak
 • Evsahibi Topluluklar ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler için en etkin ve kapsayıcı ekosistemler olarak yerel girişimcilikleri değerlendirmek
 • Ulusal düzeyde politika üretimi ve yürütülmesinin koordinasyonunu geliştirmek
 • Piyasa işletmecilerinin performansının güçlendirilmesi yoluyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve yerel ev sahibi toplulukların istihdam fırsatlarını artırmak
 • Girişimciliğin iyileştirilmesi ve özel sektör katkısı
 • Politika ve Yönetim Çerçevesinin Geliştirilmesi
 • İletişimin Yönetilmesi ve Hedef Gruplara Erişilmesi
 • Yerel Kullanım Tesisleri

  6 Milyon €

  100.000-300.000 € arası En az 15, en fazla 24 Proje

  Teknokent, teknopark, girişimci merkezleri, OSB’ler gibi mevcut yapıların dönüşümü

 • Girişimciler için Hibe Programı

  3.125 Milyon €

  1000-5000 € arası En az 625, en fazla 3125 Proje

  Start-Up ve Yeni Girişimler

 • Girişimcilik Ekosistemi Kurulumuna Yönelik Hibeler

  3 Milyon €

  10.000-30.000 € arası En az 75, en fazla 100 Proje

  İlgili kamu kurumları, girişimci merkezleri, teknokentler, OSB’ler, iş STKları gibi ekosistem kurumları

 • İstihdam Faaliyetlerine Yönelik Hibeler

  5 Milyon €

  Ortalama 85 civarı kurum

  KOBİ’ler ve Kooperatifler

Projenin Temel Bileşenleri

Mevcut durum ve yetkinliklerin gözden geçirilerek misyon ve strateji belirlenmesi

 1. İlk 8 ayda yerel girişimcilik ekosistemlerinin keşfi
 2. Yerel düzeyde hedef mal ve hizmetlerin belirlenmesi
 3. Yerel ortak kullanıma açık tesislerin temel girişimcilik merkezleri olarak tanımlanması

Bu hedefle üç kritik soruya yanıt bulunması:

 1. Ekosistemin geliştirilmesi için ne yapmak gerekir?
 2. Ticareti yapılabilecek ürün ve hizmetler arasında fırsat vaad edenler hangileridir?
 3. Girişimciliği nasıl ve nerelerde dönüştürebiliriz?

Özelleştirilmiş müdahale yöntemleri yoluyla ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla hedef grupların kapasitelerinin geliştirilmesi

 1. Göçe duyarlı girişimcilik politikalarına ilişkin kurumsal kapasite geliştirme
 2. Hedeflenen ürün ve hizmetlere göre Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Evsahibi Toplulukların mesleki becerilerinin geliştirilmesi
 3. Girişimciler için göçe duyarlı mentörlük mekanizmaların geliştirilmesi
 4. Her türlü Ortak Kullanıma Açık Tesis için yönetim modeli geliştirilmesi
 5. İletişim stratejileri belirlenmesi

İşbirlikleri ve alternatif finans yöntemleriyle girişimcilerin eşleştirilmesi

 1. İşbirliğinin teşviki için girişimci eşleştirme etkinlikler
 2. Sürdürülebilir finansman ve fonlama mekanizmaları kurulması

Girişimcilerin finansal ve kurumsal yollarla desteklenmesi

 1. Ortak Kullanıma Açık Tesisler için yerel destek programları
 2. Start-up’lara ve girişimci inisiyatiflere destek programları
 3. Yerel kurumlar için yerel destek programları 75-100 arası kurum desteklenmesi
 4. Destek programlarına ilişkin uygulama, izleme ve değerlendirme yapmaya yönelik teknik destek

Elverişli ekosistem oluşturulması için yerel ve ulusal düzeyde uygun politika üretiminin temini

 1. Politika, ilerleme ve tavsiye forumları oluşturulması
 2. İşlevsel bir yerel ekosistem için yerel meclisler çevresinde kendi kendine çalışabilen bir mekanizma kurulması
 3. İşbirliğine dayalı pazarlama yaklaşımının icrası

İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Kayseri ve Konya illerinde hibe programları aracılığıyla yerel paydaşların istihdam yaratma kapasitelerinin geliştirilmesi

 1. İş imkanları yaratabilecek, finansal olarak sürdürülebilir ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin desteklenmesi
 2. Hedef grupların istihdamına katkı sağlayabilecek Kooperatiflerin desteklenmesi
 • Eğitimler
 • Politika Geliştirme
 • Hibeler:
  • Ortak kullanıma açık tesisler kurulması
  • Yerel kurumlar
  • Start-uplar, KOBİ’ler ve Kooperatifler
 • € 32,502,249.00 

  11 hedef il: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Kayseri ve Hatay

 • Potansiyel Girişimci Eğitimi Hizmeti (2.2)
  Alım, potansiyel girişimciler için iki kademeli eğitimi kapsayacak şekildedir: (i) Temel Girişimcilik Becerileri – 2500 kişi (ii) hedef mal ve hizmetlere yönelik mesleki beceriler – 2500 kişi, her bölgede ayrıca belirlemek üzere. Eğitimler, bölgelerde icra edilecektir.
 • İletişim Stratejisi Hizmeti(5.4)
  Proje, Koruma Altındaki Suriyeliler ve Evsahibi Topluluk arasında doğabilecek husumetlerin önlenmesi ve projenin genel başarısı amacıyla hedef kitle ve kuruluşların mobilize edilebilmesi için spesifik bir iletişim stratejisi oluşturacaktır.
 • Dijital Platform Kurulumu (3.2)
  Dijital Platform, şu fonksiyonları içerecek şekilde tasarlanmaktadır: Mentörlük mekanizması, stajyer ve start-up takibi&taraması, yerel ürünlerin tanıtımı ve piyasaya erişimlerinin sağlanması (hazır giyim değer zinciri pilot) ve projelerin, iş alanı fikirlerinin, alternatif fonlama girişimlerinin tanıtılması (2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2)