Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (“ICMPD”), yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir göç politikalarının geliştirilmesini ve göç yönetiminde kapasite arttırmayı hedefleyen, 20 devletin üye olduğu ve 90 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluştur.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ICMPD tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (“ENHANCER”) Projesi” kapsamında, ENHANCER Mentorluk Buluşması düzenlenmektedir.

2020 yılının Ocak ayında başlatılan ENHANCER Projesi’nin dört yıllık uygulama süresi bulunmaktadır. ENHANCER Projesi’nin coğrafi kapsamı Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere on bir ilden oluşmaktadır. ENHANCER, sosyo-ekonomik uyuma katkıda bulunmak amacıyla girişimciliğin gelişmesini ve yeni iş imkânlarının oluşturulmasını desteklemektedir. Projenin genelinde, girişimci adaylarının iş kurma eğilimlerini artırmanın yanında, yeni kurulan veya büyüme potansiyeli bulunan firmaların başarı ve büyüme imkânını yükseltmeye yönelik olarak girişimcilik eğitimleri, iş dünyası buluşmaları, yatırımcı buluşmaları, başarılı projeleri alternatif finansmana eriştirme, mentorluk, iş kurma (start-up) hibeleri, KOBİ’lere yönelik istihdam için büyüme hibeleri ve kooperatiflere yönelik istihdam için büyüme hibeleri sağlamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni; ICMPD tarafından, ENHANCER Projesi kapsamında gerçekleştirilecek ENHANCER Mentorluk Buluşması’na katılacak katılımcıların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında ses ve görüntü kaydı dahil her türlü kişisel verilerinin ICMPD tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1-         Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, görsel, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Ses ve görüntü kaydı dahil her türlü kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2-         Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, ENHANCER Projesi dahilinde düzenlenen ENHANCER Mentorluk Buluşması kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz; ENHANCER Projesi kapsamında projeye başvuru ve değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, proje kapsamında yapılan ENHANCER Mentorluk Buluşması’na katılım  için gerekli başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve buluşmanın gerçekleştirilmesi, buluşmanın sosyal medya paylaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek benzer etkinlik ve projeler hakkında bilgilendirmeler yapılarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve proje kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin kişilerin ihtiyaç ve taleplerine göre planlanması ile ICMPD ve ICMPD ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, kurumumuzca 6698 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak muhafaza altında tutulacaktır. İşbu verilerin işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde; veriler ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak ve ICMPD saklama – imha politikası uyarınca, silme/yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden biri aracılığıyla imha edilecektir.

  • Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; ENHANCER Projesi kapsamında projeye başvuru ve değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, proje kapsamında yapılan ENHANCER Mentorluk Buluşması’na katılım için gerekli başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve başvurunun gerçekleştirilmesi, başvurunun sosyal medya paylaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek benzer etkinlik ve projeler hakkında bilgilendirmeler yapılarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve proje kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin kişilerin ihtiyaç ve taleplerine göre planlanması ile ICMPD ve ICMPD ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği, ICMPD Genel Merkezi, işbirliği yapılan program paydaşları, süreç kapsamında hizmetlerinden faydalanılacak olan tedarikçi firmalar, hukuken yetkili kurum – kuruluşlar ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

  • Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nin 4/(b) maddesinde “Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması ve Başvurular” başlığı altında belirtilen yöntemlerle ICMPD’ye iletmeniz durumunda; talepleriniz ICMPD tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

a-         6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

(i)        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vi)      Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vii)     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(viii)    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 28(2) maddesi veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

(i)        Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli  olması,

(ii)       İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

(iii)      Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

(iv)      Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

6698 sayılı Kanunu’nun 28(1) maddesine göre ise aşağıdaki durumlarda veriler 6698 sayılı Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

b- Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması ve Başvurular; ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, yukarıda sayılan maddelere uygunluk bulunması halinde, [girisimcilik@icmpd.org] e-posta adresine iletilerek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem izlenerek yapılacaktır.

  • ICMPD, 6698 sayılı Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
  • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
  • ICMPD, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.